رنگ و مدل پارچه به درخواست مشتری قابل تغییر میباشد